• 20 juli 2024 12:12

strand en duin loop IJmuiden aan Zee

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pierewaai Trail

· Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het in enig jaar te organiseren niet commerciële hardloopevenement: Pierewaai Trail, winter en/of zomereditie(s). Het evenement kent geen wedstrijdkarakter en derhalve ook geen prijzen. Startnummers worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals identificatie en tijdsregistratie op volgorde van binnenkomst.
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
d. Organisator: Team Pierewaai waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

· Artikel 2: Deelname
2.1. Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd te hebben bereikt: ultraloop/25km 18 jaar; 15 / 10km 15 jaar. Op aanvraag kan hiervan worden afgeweken, zulks ter beoordeling van de Organisator.
2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken na aanmelding volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
2.3. Bij annulering of no-show door de deelnemer zal, ongeacht de reden, geen restitutie van inschrijfgelden aan Deelnemer plaatsvinden. Deelnemer wordt de mogelijkheid van startnummer overdracht aangeboden tot 1 week voor de start.
2.4. De Organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal een nieuwe datum worden vastgesteld.
2.5. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. De deelnemer is zich er van bewust dat bij extreme weers -en/of terreincondities bovengemiddelde risico’s kunnen worden gelopen.
3.2 Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.3. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag van het inschrijfgeld van de deelnemer.
3.4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
3.5. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren en bij twijfel niet te starten. Bij opgave tijdens het Evenement kan Deelnemer geen aanspraak maken op door Organisator te regelen vervoer.
3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.7. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

· Artikel 4: Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

· Artikel 5: Persoonsgegevens
5.1 De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand.
5.2 Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer.
5.3 Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en resultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

· Artikel 6: Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het reglement Pierewaai Trail, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

© Team Pierewaai 2024